4 หู

สี่หูได้แก่ อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และได้แก่ พรหมวิหาร 4 คือ เมตรตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ฯ

Advertisements

One comment on “4 หู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s